Pratt-Whitney Company

VintageMachinery.org History page for Pratt & Whitney.

Bengt M. W. Hanson Patent #989,004 - Vise - Assigned to Pratt-Whitney

Bengt M. W. Hanson Patent #989,005 - Vise - Assigned to Pratt-Whitney